Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Pre kvalitnejší chod všetkých produktov vyrobených v PSS SVIDNÍK, a.s., je zriadená SEKCIA 12 C – Služby zákazníkom, ktorá zabezpečuje kvalitný servis u našich zákazníkov.
Záručná servisná oprava
(do 48 hod.)

V priebehu trvania záručnej lehoty SEKCIA 12 C odstraňuje poruchu na našich výrobkoch v priebehu 48 hodín. Pri zložitej oprave komunikuje so zákazníkom a dohaduje najbližší možný termín odstránenia poruchy.
Pozáručná servisná oprava (periodická)

Pri pozáručných servisných opravách – periodických, dbáme o našich zákazníkov a o produkty vyrobené v PSS SVIDNÍK a.s.. Zavedením pravidelných pozáručných servisných opráv u zákazníka, sa zaisťuje úroveň výkonu zakúpených zariadení bez neželaných odstávok. SEKCIA 12 C odporúča našim zákazníkom ako často sa táto oprava má vykonávať a dohaduje vhodnú dobu na jej uskutočnenie. Táto oprava je nepriamo spojená s inšpekčnou servisnou službou.
Inšpekčná servisná služba

Na mieste u zákazníka sa uskutočňuje inšpekcia zariadenia vyňatého z produkcie. Autorizovaný servisný technik SEKCIE 12 C vypracováva správu o inšpekčnom zásahu. Na základe tejto správy je vypracovaný harmonogram opráv a zoznam opotrebovaných náhradných dielov.
Štandardná servisná oprava (neplánovaná)

Na podnet zákazníka (pri vyšpecifikovaní problému) nasleduje zásah servisného technika PSS SVIDNÍK, a.s.


Kontakt

Ing. Myroslav Venskyi
Tel.: +421 54 7862 119
Mob.: +421 915 570 265
Email: venskyi@pss-svidnik.sk

Fotogaléria