Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov – PSS SVIDNÍK, a.s.

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov a zabezpečenie ich ochrany je pre našu spoločnosť veľmi dôležité. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni nami používaných prostriedkov.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES Vám chceme poskytnúť bližšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

ČO JE OSOBNÝ ÚDAJ?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

ČO JE SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Spracúvanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov. Je to akákoľvek činnosť vykonávaná s osobnými údajmi. Sú nimi získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

KTO JE DOTKNUTÁ OSOBA?

Dotknutá osoba je osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Je to každá fyzická osoba, ktorej sa týkajú osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom. Pokiaľ prevádzkovateľ spracúva napríklad osobné údaje svojich zamestnancov, je dotknutou osobou každý jeho zamestnanec.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ?

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť:
>PSS SVIDNÍK, a.s. so sídlom Sovietskych hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovensko,
IČO: 36 454 192, zaregistrovaná v Obchodom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 10059/P (ďalej len prevádzkovateľ“).

Môžete nás kontaktovať na: PSS SVIDNÍK, a.s., Sovietskych hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, telefón: 054 7862 111, e-mail: info@pss-svidnik.sk

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje z niekoľkých právnych titulov pre účely, ku ktorým má právny základ.

  • Pokiaľ sme spoločne uzatvorili zmluvu, alebo o nej jednáme, tak spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné z titulu plnenia zmluvy.
  • Pokiaľ je to nevyhnutné, niektoré Vaše osobné údaje spracovávame pre plnenie právnej povinnosti firmy, respektíve keď si to vyžaduje zákon, alebo na základe povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov.
  • Pokiaľ ste s nami uzatvorili zmluvu, chceme, aby ste mali z našich produktov, čo najväčší úžitok, a preto Vám napríklad zasielame propagačné informácie – newsletter a produktové ponuky. Robíme to na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti od tejto komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť.
  • Pokiaľ ste našim zákazníkom alebo zamestnancom, tak spracovávame Vaše osobné údaje, len pokiaľ ste nám dali k tomu svoj súhlas. Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu je dobrovoľné, pokiaľ súhlas neudelíte, nebude nijako ovplyvnené zmluvné plnenie.

ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, sú spracúvané za jasne stanoveným účelom, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru alebo služieb.

Z dôvodu minimalizácie a presnosti spracúvame len tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme k danému účelu. Sú to najmä kontaktné údaje: titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia, spoločnosť, e-mailová adresa, telefónne číslo a záznamy z kamerového systému firmy.

Kamerový systém v spoločnosti PSS SVIDNÍK, a.s. slúži na kontrolu dochádzky a pracovnej morálky zamestnancov, ochranu majetku a kontrolu dodržiavania predpisov BOZP. Záznam z kamerového systému sa uchováva po dobu dvoch týždňov a po uplynutí sú záznamy automaticky vymazané.

DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané, ak máme oprávnený záujem ich uchovať, napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu, alebo premlčacej lehoty, v rámci ktorej by sme mali byť schopní sa brániť proti právnym nárokom ako aj z dôvodu finančných auditov. Po uplynutí tejto doby sú uchovávané tie údaje, ktoré sú riadené zákonom archívneho poriadku.

AKO ZABEZPEČUJEME OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Všetky systémy sú zabezpečené proti úniku dát. K Vašim osobným údajom majú prístup iba osoby, ktoré ich potrebujú na pracovných postoch pre plnenie pracovných úloh, poverené na spracúvanie osobných údajov a sú viazané mlčanlivosťou. Výpočtová technika, kde sa osobné údaje nachádzajú je chránená heslom.

VAŠE PRÁVA V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má podľa GDPR:

  • právo na prístup k osobným údajom,
  • právo na opravu, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo na prenosnosť údajov,
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov ( vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania),
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava
  • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 GDPR.

PRENÁŠANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín.

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25.05.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. Akékoľvek zmeny týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našom webovom sídle.