Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Ochrana životného prostredia

Otázka ochrany životného prostredia a recyklácie materiálov je zabezpečená mnohými opatreniami a smernicami v rámci zberu kovového odpadu z výroby, zberu a ekologickej likvidácie odpadových látok a prísneho dodržiavania technologických a bezpečnostných postupov pri práci.

Neustála obnova strojového parku s využitím najnovších strojov pri výrobe a opracovávaní ušľachtilých kovov zabezpečuje znižovanie hluku a iných zdraviu škodlivých exhalátov.

Environmentálny prístup je zrejmý aj z umiestnenia spoločnosti na periférii mesta v priemyselnej zóne. Nenarušuje celistvosť obytných častí, neznižuje kvalitu života občanov a architektonickú jednotu s okolím. Možnosti využitia existujúceho investičného majetku sú ešte nevyčerpané, takže ďalší rozvoj firmy, výroby i obslužných činnosti je možný v doterajších priestoroch bez potreby zaberania pôdy pre ďalšiu výstavbu.

Výrobný sortiment nášho podniku umožňuje potenciálnym zákazníkom výrobu, spracovanie a distribúciu mäsa, zeleniny, ovocia a výrobu i rozvoz piva ekologicky nezávadným spôsobom. Vedie k zvýšeniu kultúry prípravy jedál a nápojov zodpovedajúcu najvyšším hygienickým predpisom.