Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Zásady ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 


Zásady spracúvania osobných údajov – PSS SVIDNÍK, a.s.

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov a zabezpečenie ich ochrany je pre našu spoločnosť veľmi dôležité. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni nami používaných prostriedkov.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES Vám chceme poskytnúť bližšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ?


Prevádzkovateľom je spoločnosť PSS SVIDNÍK, a.s., so sídlom Sov. Hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovensko, IČO: 36 454 192, zaregistrovaná v Obchodom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 10059/P (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ zverejňuje pracovné ponuky na svojej webovej stránke, v novinách, prostredníctvom internetovej stránky www.profesia.sk a na ďalších portáloch.

Na tejto stránke sa dozviete aké údaje poskytnuté uchádzačmi o zamestnanie v rámci výberového konania spracúvame.

AKÉ ÚDAJE SPRACÚVAME V RÁMCI VÝBEROVÉHO

Záujemca má možnosť prostredníctvom on-line formulára na našej webovej stránke, na stránke www. profesia.sk alebo prostredníctvom tlačenej alebo emailovej písomnej žiadosti na adresu PSS SVIDNÍK, a.s. reagovať na zverejnenú pracovnú ponuku. K žiadosti o ponúkanú pracovnú pozíciu záujemca priloží životopis, dotazník motivačný list a vyplní testy týkajúce sa pracovných zručností a vlastnosti ( U-test), ktoré sú licencované od prevádzkovateľa dátových systémov Performia International AB a ktoré sú súčasťou výberového procesu. K výsledkom testu nie sú pripojené žiadne informácie týkajúce sa osobných údajov uchádzača o zamestnanie. Uchádzačovi o zamestnanie je pridelený osobný kód.

Uchádzač má voľbu a výlučné rozhodnutie odmietnuť odpovedať na akúkoľvek časť testov a jeho rozhodnutie odmietnuť odpovedať nemá pozitívny ani negatívny vplyv na pokračujúce výberové konanie spoločnosti a finálne rozhodnutie o prijatí do zamestnania. Na druhej strane súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom vykonania testu, či už čiastočný alebo úplný, nie je zárukou toho, že sa spoločnosť rozhodne uchádzača zamestnať.

Životopisy, motivačné listy a iné dokumenty predložené spolu so žiadosťou o prijatie do zamestnania obsahujú údaje, ktoré sa považujú za osobné údaje a tieto osobné údaje môžu byť spracúvané a uchovávané len s Vašim súhlasom ako dotknutej osoby.

Spoločnosť PSS SVIDNÍK, a.s. spracúva a uchováva Vaše osobné údaje v rozsahu, meno, priezvisko, titul, pohlavie, dátum narodenia, vek, pobyt (trvalý pobyt, prechodné bydlisko), fotografiu uchádzačov o zamestnanie v životopise uchádzača o zamestnanie, kontaktné údaje (telefón, e-mail), údaje o zdraví, získané vzdelanie, dosiahnuté pracovné skúsenosti, osobnostné charakteristiky, dosiahnuté výsledky práce, pracovné údaje, úsek/oddelenie,  emocionálne charakteristiky na základe Vášho súhlasu v systémoch Performia. Mimo systémov Performia uchováva spoločnosť Vaše osobné údaje iba počas procesu výberového konania, pokiaľ nebude udelený súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu 3 rokov.

PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL SPRACÚVANIA:

Vaše osobné údaje sú spracúvané na právnom základe predzmluvných vzťahov v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení za účelom výberového konania na voľnú pracovnú pozíciu.

Osobné údaje za účelom evidencie a prípadného informovania o voľnej pracovnej pozícii v budúcnosti sú uchovávané v informačnom systéme Performia na právnom základe súhlasu dotknutej osoby.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE?

Vaše osobné údaje v systéme Performia sú uchovávané po dobu 5 rokov. Mimo systému Performia, spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje po dobu 3 rokov od roku, v ktorom boli osobné údaje poskytnuté so súhlasom uchádzača. V prípade neudelenia súhlasu sú osobné údaje po ukončení výberového procesu zlikvidované.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

Poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má podľa GDPR

  • právo na prístup k osobným údajom,
  • právo na opravu, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo na prenosnosť údajov,
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov ( vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní ( vrátane profilovania),
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava
  • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 GDPR.

KOMU MȎŽU BYŤ VAŠE ÚDAJE POSKYTNUTÉ?
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa spoločnosti Performia International AB, ktorá je oprávnená v mene Prevádzkovateľa spracovávať Vaše osobné údaje v systémoch Performia.

KAM PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Vaše osobné údaje získané z dotazníkov a testov budú predmetom profilovania, ktoré spočíva v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík, súvisiacich napríklad s výkonnosťou v práci, spoľahlivosťou a vhodnosťou na pracovnú pozíciu.

Vaše osobné údaje nie sú predmetom individuálneho automatizovaného rozhodovania.

AKO ZABEZPEČUJEME OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.

NA KOHO SA MȎŽETE OBRÁTIŤ?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na:
PSS SVIDNÍK, a.s., Sovietskych hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, telefón: 054 7862 111,
e-mail: info@pss-svidnik.sk

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25.05.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. Akékoľvek zmeny týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našom webovom sídle.