Contacts

PSS SVIDNÍK, a.s.

Sovietských hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovakia

predaj@pss-svidnik.sk

+421 54 78 62 111

Privacy policy

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zásady spracúvania osobných údajov – PSS SVIDNÍK, a.s.

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov a zabezpečenie ich ochrany je pre našu spoločnosť veľmi dôležité. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni nami používaných prostriedkov.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES Vám chceme poskytnúť bližšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ?


Prevádzkovateľom je spoločnosť PSS SVIDNÍK, a.s., so sídlom Sov. Hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, Slovensko, IČO: 36 454 192, zaregistrovaná v Obchodom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 10059/P (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ zverejňuje pracovné ponuky na svojej webovej stránke, v novinách, prostredníctvom internetovej stránky www.profesia.sk a na ďalších portáloch.

Na tejto stránke sa dozviete aké údaje poskytnuté uchádzačmi o zamestnanie v rámci výberového konania spracúvame.

AKÉ ÚDAJE SPRACÚVAME V RÁMCI VÝBEROVÉHO

Záujemca má možnosť prostredníctvom on-line formulára na našej webovej stránke, na stránke www. profesia.sk alebo prostredníctvom tlačenej alebo emailovej písomnej žiadosti na adresu PSS SVIDNÍK, a.s. reagovať na zverejnenú pracovnú ponuku. K žiadosti o ponúkanú pracovnú pozíciu záujemca priloží životopis, dotazník motivačný list a vyplní testy týkajúce sa pracovných zručností a vlastnosti ( U-test), ktoré sú licencované od prevádzkovateľa dátových systémov Performia International AB a ktoré sú súčasťou výberového procesu. K výsledkom testu nie sú pripojené žiadne informácie týkajúce sa osobných údajov uchádzača o zamestnanie. Uchádzačovi o zamestnanie je pridelený osobný kód.

Uchádzač má voľbu a výlučné rozhodnutie odmietnuť odpovedať na akúkoľvek časť testov a jeho rozhodnutie odmietnuť odpovedať nemá pozitívny ani negatívny vplyv na pokračujúce výberové konanie spoločnosti a finálne rozhodnutie o prijatí do zamestnania. Na druhej strane súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom vykonania testu, či už čiastočný alebo úplný, nie je zárukou toho, že sa spoločnosť rozhodne uchádzača zamestnať.

Životopisy, motivačné listy a iné dokumenty predložené spolu so žiadosťou o prijatie do zamestnania obsahujú údaje, ktoré sa považujú za osobné údaje a tieto osobné údaje môžu byť spracúvané a uchovávané len s Vašim súhlasom ako dotknutej osoby.

Spoločnosť PSS SVIDNÍK, a.s. spracúva a uchováva Vaše osobné údaje v rozsahu, meno, priezvisko, titul, pohlavie, dátum narodenia, vek, pobyt (trvalý pobyt, prechodné bydlisko), fotografiu uchádzačov o zamestnanie v životopise uchádzača o zamestnanie, kontaktné údaje (telefón, e-mail), údaje o zdraví, získané vzdelanie, dosiahnuté pracovné skúsenosti, osobnostné charakteristiky, dosiahnuté výsledky práce, pracovné údaje, úsek/oddelenie,  emocionálne charakteristiky na základe Vášho súhlasu v systémoch Performia. Mimo systémov Performia uchováva spoločnosť Vaše osobné údaje iba počas procesu výberového konania, pokiaľ nebude udelený súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu 3 rokov.

PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL SPRACÚVANIA:

Vaše osobné údaje sú spracúvané na právnom základe predzmluvných vzťahov v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení za účelom výberového konania na voľnú pracovnú pozíciu.

Osobné údaje za účelom evidencie a prípadného informovania o voľnej pracovnej pozícii v budúcnosti sú uchovávané v informačnom systéme Performia na právnom základe súhlasu dotknutej osoby.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE?

Vaše osobné údaje v systéme Performia sú uchovávané po dobu 5 rokov. Mimo systému Performia, spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje po dobu 3 rokov od roku, v ktorom boli osobné údaje poskytnuté so súhlasom uchádzača. V prípade neudelenia súhlasu sú osobné údaje po ukončení výberového procesu zlikvidované.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

Poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má podľa GDPR

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov ( vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní ( vrátane profilovania),
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 GDPR.

KOMU MȎŽU BYŤ VAŠE ÚDAJE POSKYTNUTÉ?
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa spoločnosti Performia International AB, ktorá je oprávnená v mene Prevádzkovateľa spracovávať Vaše osobné údaje v systémoch Performia.

KAM PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Vaše osobné údaje získané z dotazníkov a testov budú predmetom profilovania, ktoré spočíva v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík, súvisiacich napríklad s výkonnosťou v práci, spoľahlivosťou a vhodnosťou na pracovnú pozíciu.

Vaše osobné údaje nie sú predmetom individuálneho automatizovaného rozhodovania.

AKO ZABEZPEČUJEME OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.

NA KOHO SA MȎŽETE OBRÁTIŤ?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na:
PSS SVIDNÍK, a.s., Sovietskych hrdinov 460/114, 089 01 Svidník, telefón: 054 7862 111,
e-mail: info@pss-svidnik.sk

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25.05.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. Akékoľvek zmeny týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našom webovom sídle.

Author

admin

Privacy Policy

Our Privacy Policy was posted on 25 May 2018. It governs the privacy terms of our website, located at pss-svidnik.sk.

Your Privacy

Our Website follows all legal requirements to protect your privacy. Our Privacy Policy is a legal statement that explains how we may collect information from you, how we may share your information, and how you can limit our sharing of your information. You will see terms in our Privacy Policy that are capitalized. These terms have meanings as described in the Definitions section below.

Definitions

 • Personal Data: Personal Data means data about a living individual who can be identified from those data (or from those and other information either in our possession or likely to come into our possession).

 • Usage Data: Usage Data is data collected automatically either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).

 • Cookies: Cookies are small pieces of data stored on a User’s device.

 • Data Controller: Data Controller means a natural or legal person who (either alone or jointly or in common with other persons) determines the purposes for which and the manner in which any personal data are, or are to be, processed. For the purpose of this Privacy Policy, we are a Data Controller of your data.

 • Data Processors (or Service Providers): Data Processor (or Service Provider) means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Data Controller. We may use the services of various Service Providers in order to process your data more effectively.

 • Data Subject: Data Subject is any living individual who is the subject of Personal Data.

 • User: The User is the individual using our Service. The User corresponds to the Data Subject, who is the subject of Personal Data.

Information Collection And Use

We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our Service to you.

Types of Data Collected

 • Personal Data

  While using our website, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you (“Personal Data”). Personally identifiable information may include, but is not limited to: Email address, Name, Name of the company, Your phone number, State, Cookies and Usage Data.

  We may use your Personal Data to contact you with newsletters, marketing or promotional materials and other information that may be of interest to you. You may opt out of receiving any, or all, of these communications from us by following the unsubscribe link or instructions provided in any email we send.

 • Usage Data

  We may also collect information how the Service is accessed and used (“Usage Data”). This Usage Data may include information such as your computer’s Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

 • Tracking & Cookies Data

  We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our Service and hold certain information.

  Cookies are files with small amount of data which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your device. Tracking technologies also used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze our Service.

  You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

  Examples of Cookies we use: session cookies (we use these cookies to operate our Service) and preference cookies (we use these cookies to remember your preferences and various settings).

Use of Data

We use the collected data for this purpose:

 • To provide and maintain our Service – make an offers based on your request and inquiries sent by online forms from our website

 • To provide you with news, special offers and general information about our products, services and events which we offer unless you have opted not to receive such information

Retention of Data

We will retain your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.

We will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of our Service, or we are legally obligated to retain this data for longer time periods.

Transfer Of Data

Your information, including Personal Data, may be transferred to — and maintained on — computers located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from your jurisdiction.

We will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to that transfer.

Disclosure Of Data

 • Business Transaction. If we are involved in a merger, acquisition or asset sale, your Personal Data may be transferred. We will provide notice before your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.

 • Disclosure for Law Enforcement. Under certain circumstances, we may be required to disclose your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).

Security Of Data

The security of your data is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.

Legal Basis for Processing Personal Data Under General Data Protection Regulation (GDPR)

If you are from the European Economic Area (EEA), TermsFeed legal basis for collecting and using the personal information described in this Privacy Policy depends on the Personal Data we collect and the specific context in which we collect it.

TermsFeed may process your Personal Data because:

 • We need to perform a contract with you

 • You have given us permission to do so

 • The processing is in our legitimate interests and it’s not overridden by your rights

 • For payment processing purposes

 • To comply with the law

Your Data Protection Rights Under General Data Protection Regulation (GDPR)

If you are a resident of the European Economic Area (EEA), you have certain data protection rights. TermsFeed aims to take reasonable steps to allow you to correct, amend, delete, or limit the use of your Personal Data.

If you wish to be informed what Personal Data we hold about you and if you want it to be removed from our systems, please contact us.

In certain circumstances, you have the following data protection rights:

 • The right to access, update or to delete the information we have on you.

 • The right of rectification. You have the right to have your information rectified if that information is inaccurate or incomplete.

 • The right to object. You have the right to object to our processing of your Personal Data.

 • The right of restriction. You have the right to request that we restrict the processing of your personal information.

 • The right to data portability. You have the right to be provided with a copy of your Personal Data in a structured, machine-readable and commonly used format.

 • The right to withdraw consent. You also have the right to withdraw your consent at any time where TermsFeed relied on your consent to process your personal information.

Please note that we may ask you to verify your identity before responding to such requests.

You have the right to complain to a Data Protection Authority about our collection and use of your Personal Data. For more information, please contact your local data protection authority in the European Economic Area (EEA).

Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service (“Service Providers”), to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Analytics

We may use third-party Service Providers to monitor and analyze the use of our Service.

 • Google Analytics

  Google Analytics is a web analytics service offered by Google that tracks and reports website traffic. Google uses the data collected to track and monitor the use of our Service. This data is shared with other Google services. Google may use the collected data to contextualize and personalize the ads of its own advertising network.

  You can opt-out of having made your activity on the Service available to Google Analytics by installing the Google Analytics opt-out browser add-on. The add-on prevents the Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, and dc.js) from sharing information with Google Analytics about visits activity.

  For more information on the privacy practices of Google, please visit the Google Privacy & Terms web page: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Links To Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party’s site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Children’s Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 18 (“Children”).

We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your Children has provided us with Personal Data, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from children without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

Changes To This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior to the change becoming effective and update the “effective date” at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us by using the contact information:

PSS SVIDNÍK, a.s.
Sovietskych hrdinov 460/114
089 01 Svidník, Slovakia

Tel: +421 54 78 62 111
Fax: +421 54 75 20 904
E-mail: privacy.pss.svidnik@gmail.com

Author

admin